Stručna pomoć pri izradi konkursne dokumentacije ili pripremi ponude za tender, stručno i brzo. Pomoć da razumete zahteve konkursne dokumentacije, da popunite ispravno Obrasce konkursne dokumentacije kako je zahtevano, priložite svu potrebnu dokumentaciju, sredstvo finansijskog obezbeđenja – ako je isto traženo. Da Vasa ponuda bude ispravno popunjena i overena, da svi dokazi o ispunjenosti uslova po čl. 75 i čl.76 ZJN budu priloženi, da Vasa ponuda bude blagovremena, prihvatljiva i ispravna.

 

 

Tenderska dokumentacija – sastavljanje iste

Priprema konkursne dokumentacije

Stručni tim za Naručioce vrši pripremu konkursne dokumentacije za sve vrste postupaka javnih nabavki u skladu sa odredbama Zakona o javnim nabavkama, pratećim aktima i propisima koji se odnose na konkretan predmet javne nabavke.

U našoj ponudi imate opciju pripreme konkursne dokumentacije za konkretnu javnu nabavku i pripreme modela konkursne dokumentacije. Naše dugogodišnje iskustvo u javnim nabavkama, predstavlja garanciju da će se postupak Vaše javne nabavke u saradnji sa nama završiti efikasno, uspešno i bez stresa.

Kao dodatnu uslugu pružamo i mogućnost praćenja sa sugestijama čitavog procesa javne nabavke.

Analiza konkursne dokumentacije

Jasna i precizna konkursna dokumentacija je jedan od preduslova da se postupak javne nabavke sprovede efektno i efikasno. Za već izrađene Vaše konkursne dokumentacije naš stručni tim vrši analizu istih. Pri tome ukazujemo na eventualne propuste, nedostatke i nesaglasnosti sa Zakonom o javnim nabavkama i drugim zakonskim aktima i propisima. Takvim postupanjem, sprečićete dodatne zahteve za pojašnjenjima konkursne dokumentacije i eventualno podnošenje zahteve za zaštitu prava na konkursnu dokumentaciju, a Vašu javnu nabavku završićete bez stresa i najkraćem mogućem roku sa najmanjim troškovima.

Prisustvovanje otvaranju ponuda sa instrukcijama

Naš tim prisustvuje otvaranju ponuda, pri tome pruža instrukcije po predmetnom postupku javne nabavke. Za Vas vršimo proveru dokumentacije koja prati javnu nabavku: zapisnika o otvaranju ponuda, izveštaja o stučnoj oceni ponuda, odluke o dodeli ugovora, odluke o obustavi postupka itd. Učinite da postupak otvaranja ponuda protekne u skladu sa zakonom, uz prisustvo naših stručnih konsultanata.

Instrukcije komisiji po podnetom zahtevu za zaštitu prava

Dobili ste zahtev za zaštitu prava? Ne znate kako da postupite? Naš stručni tim može Vam pomoći da uspešno prevaziđete trenutnu situaciju. Pružamo konsultantske usluge komisiji, savetujemo kako da postupi po konkretnom zahtevu i pratimo postupak do kraja. Uz našu pomoć izbeći ćete nepotrebne troškove i postupak javne nabavke sprovesti na efikasan i ekonomičan način.

Odgovori na pitanja putem telefona / e-mail-a

Naši saradnici stoji Vam na raspolaganju za konsultantske usluge telefonom svakog radnog dana u periodu od 08h do 16h. Na pitanja koja ste prosledili na e-mail, dobićete odgovor u najkraćem mogućem roku. Pored pružanja konsultantskih usluga na pojedinačna pitanja, u našoj ponudi postoji i opcija pružanja konsultantskih usluga u toku čitavog periodu realizacije postupka javne nabavke. Za pomenute usluge važi zvaničan cenovnik.

Zakon o javnim nabavkama

Ovim zakonom uređuje se planiranje javnih nabavki, uslovi, način i postupak javne nabavke; reguliše centralizacija javnih nabavki; uređuje javna nabavka u oblasti vodoprivrede, energetike, saobraćaja i poštanskih usluga i u oblasti odbrane i bezbednosti; određuje način evidentiranja podataka o javnim nabavkama; određuju poslovi, način rada i oblik organizovanja Uprave za javne nabavke i Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki; određuje način zaštite prava u postupcima javnih nabavki i u drugim slučajevima u skladu sa zakonom; uređuju i druga pitanja od značaja za javne nabavke.

Download   Zakon o javnim nabavkama

Download    Zakon o izmenama i dopunama

Zakon o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama

Ovim zakonom uređuju se rokovi izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama između javnog sektora i privrednih subjekata, odnosno između privrednih subjekata, a u cilju sprečavanja neizmirenja novčanih obaveza u roku. Odredbe ovog zakona ne primenjuju se na privredne subjekte nad kojima je otvoren postupak stečaja, u skladu sa zakonom kojim se uređuje stečaj, a u komercijalnim transakcijama u kojima su ovi privredni subjekti dužnici.

Download      Zakon o rokovima

Zakon o opstem upravnom postupku

Po ovom zakonu dužni su da postupaju državni organi kad u upravnim stvarima, neposredno primenjujući propise, rešavaju o pravima, obavezama ili pravnim interesima fizičkog lica, pravnog lica ili druge stranke, kao i kad obavljaju druge poslove utvrđene ovim zakonom.

Download   Zakon o opstem upravnom postupku

Zakon o zaštiti konkurencije

Ovim zakonom uređuje se zaštita konkurencije na tržištu Republike Srbije, u cilju ekonomskog napretka i dobrobiti društva, a naročito koristi potrošača, kao i osnivanje, položaj, organizacija i ovlašćenja Komisije za zaštitu konkurencije.

Download          Zakon o zastiti konkurencije

Zakon o obligacionim odnosima

Ovim zakonom uređuju se obligacioni odnosi koji nastaju iz ugovora, prouzrokovanja štete, sticanja bez osnova,  jednostrane izjave volje i drugih zakonom utvrđenih činjenica.

Download   Zakon o obligadionim odnosima

Zakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja

Ovim zakonom uređuju se prava na pristup informacijama od javnog značaja kojima raspolažu organi javne vlasti, radi ostvarenja i zaštite interesa javnosti da zna i ostvarenja slobodnog demokratskog poretka i otvorenog društva.

Zakon o lekovima i medicinskim sredstvima

Ovim zakonom uređuju se uslovi i postupak izdavanja dozvole za stavljanje leka u promet, odnosno upis lekova u registre koje vodi Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije, proizvodnja i promet lekova i medicinskih sredstava i nadzor u ovim oblastima, rad Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije i druga pitanja značajna za oblast lekova i medicinskih sredstava.

Download  Zakon o lekovima

Zakon o planiranju i izgradnji

Ovim zakonom uređuje se: uslovi i način uređenja prostora, uređivanje i korišćenje građevinskog zemljišta i izgradnja objekata; vršenje nadzora nad primenom odredaba ovog zakona i inspekcijski nadzor; druga pitanja od značaja za uređenje prostora, uređivanje i korišćenje građevinskog zemljišta i za izgradnju objekata.

Zakonske regulative skinuti sa sajta: apr.gov.rs/propisi.13

Pin It